Monday, April 30, 2007

RE: Greek President Papoulias greets Kalam in Sanskrit - "Rashtrapati Mahabhaga, Suswagatam Yavana deshe"

Dhanyavadaha Janesh: mohadayah,

Bahu samyak asti. Idanim vayam sarve militva eakam sankalpam kritwa
Sanskritam agra sthanam niyatum avashakam.

"Sarve Janah: Sukhino Bhavantu"...

Iti bhavadiiyah,
Sandeep:

-----Original Message-----
From: sanskritbharati@googlegroups.com
[mailto:sanskritbharati@googlegroups.com] On Behalf Of Janesh S
Sent: Friday, April 27, 2007 8:19 AM
To: Sanskrit Bharati
Subject: Greek President Papoulias greets Kalam in Sanskrit -
"Rashtrapati Mahabhaga, Suswagatam Yavana deshe"


http://www.hindu.com/thehindu/holnus/001200704271040.htm

Friday, April 27, 2007

Greek President Papoulias greets Kalam in Sanskrit - "Rashtrapati Mahabhaga, Suswagatam Yavana deshe"

http://www.hindu.com/thehindu/holnus/001200704271040.htm

Adyatana Subhashita

na hi kashchit.h vijAnAti ki.n kasya shvo bhavishhyati |
ataH shvaH karaNIyAni kuryAdadyaiva buddhimAn.h ||


No one knows what will happen to whom tomorrow. So a wise man should do all of tomorrow's tasks today.


P.S:
## tomorrow ## =  shvah
## day after tomorrow ## =  parashvah
## 2 days after tomorrow ## =  praparashvah
## yesterday ## =  hyah
## day before yesterday ## =  parahyah
## 2 days before yesterday ## =  praparahyah

Thursday, April 26, 2007

Re: Dwitiya Diksha Vishayaha

Hari Om... Sandeep mahodaya , pls incude Anuradha & Sreekumar for the dwitiya deeksha.. We prefer it sometime in June!
 
Dhanyavadah!
 
Anuradha
 
 
 
On 4/22/07, sandeepv kulkarni <san_vkulkarni@yahoo.com> wrote:
Dhanyavadaha…
 
Aham sarvasya abhipryam sangrahitva, bhavantam dwitiya diksha kada prambham kurmaha, iti suchayami….


Janesh S <janesh@ltp.soft.net> wrote:
Namaste Sandeep Mahoday,
 
Aham dwitiya dikshayam niraatangaH asmi.
 
 
Dwitiya Diksha Prarambhasya Sarvasya Abhiprayaha
Namam
Kada Mase
Kada Saptahe
Jangama Dooravani Sankhya
 Janesh
 May
 Kadachit
 9901030708
 
Dhanyavaadaha,
Janeshaha

 -----Original Message-----
From: sanskritbharati@googlegroups.com [mailto:sanskritbharati@googlegroups.com]On Behalf Of sandeepv kulkarni
Sent: Saturday, April 14, 2007 8:47 PM
To: sanskritbharati@googlegroups.com
Subject: Dwitiya Diksha Vishayaha

Sarvam mama namaskarm,
 
Yetat patrasya karanam... dwitiya diksha kada prarambham kuramaha iiti.
 
Kripaya adhobhage dattam manjushayaam bhavatasya abhiprayam purayitva  san_vkulkarni@yahoo.com tantra-vilasaaya preshatu.
 
Dwitiya Diksha Prarambhasya Sarvasya Abhiprayaha
Namam
Kada Mase
Kada Saptahe
Jangama Dooravani Sankhya
 
 
 
 
 
Vinanti: Kripaya bahu mashasya vilambham na ichishyatu.
 
Yetat patre kechit shabda/shabdaaha, vyakaranam cha doshaha asti chet, mam kshamisyatu cha mam suchisyatu.
 
Dhanyavadaha,
 
Bhavantam mitram,
Sandeep:
 
-------
 
Good evening,
 
This is with reference to discussion regarding the start of second level study of Sanskrit.
 
Please fill the above mentioned box and mail to san_vkulkarni@ yahoo.com E-mail ID.
 
Please see to it that the start of the class is at the earliest.
 
Thanks and Regards,
Sandeep

Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
Check out new cars at Yahoo! Autos.


Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
Check out new cars at Yahoo! Autos.


Adyatana Subhashita

rAtrirgamishhyati bhavishhyati suprabhAtaM
bhAsvAn.h  udeshyati hasishhyati paN^kajashrIH |
itthaM vichintayati koshhagate dvirefe
hA hanta hanta naliniM gaja ujjahAra ||

The night shall go away and it shall be dawn. The sun will rise and the
lotus will smile ! While the bumblebee trapped in the lotus was thinking
this, Alas ! an elephant uprooted the lotus !

Wednesday, April 25, 2007

गर्जसी मेघा न याच्छसी तोयं चात्कपक्षी व्याकुलीतो.अहम |
दैवादिहा यदी दक्शिनावातः क्व त्वं क्वाहम क्व चा जलापतः ||


Adyatana Subhashita

garjasi megha na yachchhasi toyaM chAtakapakshI vyAkulito.aham |
daivAdiha yadi dakshiNavAtaH kva tvaM kvAhaM kva cha jalapAtaH ||

O cloud, you roar, but do not give water. I, the chatak bird am thirsty.
If fatefully the southern winds blow here, where shall you be , where shall I be and where shall it rain ?


re re chAtaka ! sAvadhAnamanasA mitra kshaNaM shrUyatAM
ambhodA bahavo vasanti gagane sarve.api naikAdR^ishAH |
kechit.h vR^ishhTibhirArdrayanti dharaNIM garjanti kechidvR^ithA
yaM yaM pashyasi tasya tasya purato mA bRUhi dInaM vachaH ||


O chatak, my friend, listen for a moment with an alert mind. there are many clouds in the sky, not all of them are alike. Some wet the earth by their showers, whereas some just roar. Dont beg pitifully in front of each and every one you come across !

Tuesday, April 24, 2007

Brahmanaanaam Dharmaha kaha?

"Adhyaapanam Adhyayanam
Yajanam Yaajanam Tathaa
Daanam Pratigraham Chaiva
Brahmanaanaam akalpayaat"

Teaching, learning, performing Yajna, make performing Yajna, accept Daana,
and give Daana are the six duties of a Brahmin.

Adyatana Subhashita

svayaM maheshaH, shavshuro nageshaH, sakhA dhaneshashcha, suto gaNeshaH |
tathApi bhikshATanameva shambhoH balIyasI kevalam IshvarechchhA ||


Himself the great lord, his father in law the king of mountains, his friend the king of wealth, his and his son the lord of the gaNas.

Even then roaming around begging for food is shiva's destiny. Only god's wish is powerful ...

Monday, April 23, 2007

Adyatana Subhashita

nindantu nItinipuNA yadi vA stuvantu
lakshmIH samAvishatu gachchhatu vA yatheshhTaM |
adyaiva vA maraNamastu yugAntare vA
nyAyyAtpathaH pravichalanti padaM na dhIrAH ||


Whether the philosophers praise him or criticize,  whether lakshmi enters
the house or goes away as she wishes, whether death is today itself or after
an eon, great men never step a foot away from the path of justice.

Sunday, April 22, 2007

Re: Google Sanskrit

Bahu sundaram asti....
 
Dhanyavadaha....

Janesh S <janesh@ltp.soft.net> wrote:

Harih Om,

Google Antarjala kshetrasya Sanskrita prushtam api asti. Sarve pashyantu -
http://www.google.com/intl/sa/

Dhanyavadaha,
JaneshahaAhhh...imagining that irresistible "new car" smell?
Check out new cars at Yahoo! Autos.

Re: Dwitiya Diksha Vishayaha

Dhanyavadaha…
 
Aham sarvasya abhipryam sangrahitva, bhavantam dwitiya diksha kada prambham kurmaha, iti suchayami….


"S.Dwarakanath" <sdn321@yahoo.com> wrote:

Priya Sanjeeva Mahodayaha,

mahyam kadaachit api bhavet. klesham naasti.
jangama dooravani sankyam tatdine tvaya pusthake
alikham. (9845451780).

ekaha doshaha asti iti chintayami, parantu ....not
sure, but still .....

while saluting, object must be in chaturthi
vibhakti...
as such "Sarvam mama namaskarm" sameechinam naasthi.
It should be "Sarvebhyaha mama namskaraha".

Dhanyavadaha,
Dwarakanath Sharmanaha

--- sandeepv kulkarni wrote:

> Sarvam mama namaskarm,
>
> Yetat patrasya karanam... dwitiya diksha kada
> prarambham kuramaha iiti.
>
> Kripaya adhobhage dattam manjushayaam bhavatasya
> abhiprayam purayitva san_vkulkarni@yahoo.com
> tantra-vilasaaya preshatu.
>
> Dwitiya Diksha Prarambhasya Sarvasya
> Abhiprayaha
> Namam
> Kada Mase
> Kada Saptahe
> Jangama Dooravani Sankhya
>
>
>
>
>
> Vinanti: Kripaya bahu mashasya vilambham na
> ichishyatu.
>
> Yetat patre kechit shabda/shabdaaha, vyakaranam
> cha doshaha asti chet, mam kshamisyatu cha mam
> suchisyatu.
>
> Dhanyavadaha,
>
> Bhavantam mitram,
> Sandeep:
>
> -------
>
> Good evening,
>
> This is with reference to discussion regarding the
> start of second level study of Sanskrit.
>
> Please fill the above mentioned box and mail to
> san_vkulkarni@ yahoo.com E-mail ID.
>
> Please see to it that the start of the class is at
> the earliest.
>
> Thanks and Regards,
> Sandeep
>
>
> ---------------------------------
> Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
> Check outnew cars at Yahoo! Autos.


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com


Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
Check out new cars at Yahoo! Autos.

RE: Dwitiya Diksha Vishayaha

Dhanyavadaha…
 
Aham sarvasya abhipryam sangrahitva, bhavantam dwitiya diksha kada prambham kurmaha, iti suchayami….

Janesh S <janesh@ltp.soft.net> wrote:
Namaste Sandeep Mahoday,
 
Aham dwitiya dikshayam niraatangaH asmi.
 
 
Dwitiya Diksha Prarambhasya Sarvasya Abhiprayaha
Namam
Kada Mase
Kada Saptahe
Jangama Dooravani Sankhya
 Janesh
 May
 Kadachit
 9901030708
 
Dhanyavaadaha,
Janeshaha

 -----Original Message-----
From: sanskritbharati@googlegroups.com [mailto:sanskritbharati@googlegroups.com]On Behalf Of sandeepv kulkarni
Sent: Saturday, April 14, 2007 8:47 PM
To: sanskritbharati@googlegroups.com
Subject: Dwitiya Diksha Vishayaha

Sarvam mama namaskarm,
 
Yetat patrasya karanam... dwitiya diksha kada prarambham kuramaha iiti.
 
Kripaya adhobhage dattam manjushayaam bhavatasya abhiprayam purayitva san_vkulkarni@yahoo.com tantra-vilasaaya preshatu.
 
Dwitiya Diksha Prarambhasya Sarvasya Abhiprayaha
Namam
Kada Mase
Kada Saptahe
Jangama Dooravani Sankhya
 
 
 
 
 
Vinanti: Kripaya bahu mashasya vilambham na ichishyatu.
 
Yetat patre kechit shabda/shabdaaha, vyakaranam cha doshaha asti chet, mam kshamisyatu cha mam suchisyatu.
 
Dhanyavadaha,
 
Bhavantam mitram,
Sandeep:
 
-------
 
Good evening,
 
This is with reference to discussion regarding the start of second level study of Sanskrit.
 
Please fill the above mentioned box and mail to san_vkulkarni@ yahoo.com E-mail ID.
 
Please see to it that the start of the class is at the earliest.
 
Thanks and Regards,
Sandeep

Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
Check out new cars at Yahoo! Autos.


Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
Check out new cars at Yahoo! Autos.

Friday, April 20, 2007

Akshaya Trithiyasya shubhashayaha


Akshaya Trithiyasya shubhashayaha! Paramatmanaha anugraham akshayam bhavathu! Asmakaam Samskritha jnaanam akshyam bhavatu!!

Akshayam karma yasmin pare svarpitam
Prakshayam yaanti dukhaniyannamataha
Aksharo yo ajaraha sarva daivaamrutaha
Kukshigam yasya vishwam sadaajaadikam
Preenayaamo Vasudevam Devatamandalaakhandamandaanam


Bhavadiyaha
Koushikaha

P.S: Adya Parashurama Jayanthi api asthi.

Couplet from nArada bhakti sUtra

Couplet from nArada bhakti sUtra -

                kastarati kastarati mAyAM

                ya: saGgAn tyajati, yO mahAnubhAvaM sEvatE, nirmamO bhavati | (46)

                sa tarati sa tarati sa lOkAMstArayati | (50)


              

                "Who crosses, who crosses the mAya? He who avoids all contacts with such objects of senses as are likely to inflame passions, resorts to spiritually great souls, serves them, and gets rid of all possession in the service of the needy. He crosses indeed, he crosses this mAyA and carries also the world across it."

Adyatana Subhashita

niHsvo vashhTi shataM shatI dashashataM lakshaM sahsrAdhipaH
laksheshaH kshitipAlatAM kshitipatishchakreshatAM vAJNchhati |
chakreshaH punarindratAM surapatiH brAhmaM padaM vAJNchhati
brahmA shaivapadaM shivo haripadaM chAshAvadhiM ko gataH ||The penniless man wishes  for a hundred, the onw who has hundred wants a thousand, the one with a thousand , a lakh. The one with a lakh wants to be the king, the king wants to be the emperor, and the emperor wants to be Indra (king of Gods), Indra want's brahma's position, brahma shiva's and shiva vishhNu's ... who has ever been able to kill desire ?

Thursday, April 19, 2007

Google Sanskrit

Harih Om,

Google Antarjala kshetrasya Sanskrita prushtam api asti. Sarve pashyantu -
http://www.google.com/intl/sa/

Dhanyavadaha,
Janeshaha

Vibhakti Shloka - AkArAnta StrIlinga shabda - ambikA

AmbikA sadA jayati, AmbikAm bhajare mAnasa
AmbikayA nirvAna sukha, AmbikAyai namaste
AmbikAyAh param nahi re, AmbikAyAh dAsoham
AmbikAyAm bhaktim karOmi, Ambike mAm palaya

Mama Gurjara rajya yaatra

Hari Om,

Aham gata saptahe gurjara rajyam gatavan. Pratamam aham Vadodara gatavan.
Tatah aham Dwaraka prati gatavan.

Dwaraka nagare aham nija Dwarakanatham drishtavan. Dwaraka puri (Dwaravati)
ati pavitra kshetram asti. Tatra anekaaha janaaha deshasya bhinna bhinna
rajyataha aagatavantaha. Tatra Shri Krishnasya vigraham ati sundaram asti.
Tatra pooja vidhi api ati madhuram asti. Aham Krishnam drishtva paramanandam
anubhootavan. Sarve janaaha "Jai Dwarakadhish" iti garjitavantaha.

Dwaraka sameepe samudre Beyt dwaraka naama dweepaha asti. Nauka yaanat aham
tatra gatva Krishnasya mandiram drishtavan.

Tat paschat aham Somanath gatavan. Pathi aham Porbandar nagaram drishtavan.
Tatra Sudhaama mandiram asti. Porbandar nagare asmakam deshasya pita Gandhi
mahodayah jaataha. Tasya smaranartham "Kirti mandir" naama smaraka bhavanam
asti.

Somnath Dwarakou gurjara rajyasya saurashtra vibhage staha. Somanathasya
mandiram samudra teere sthitam asti. Somanath nagare ratnakaraha (sagaraha)
sarvada shivasya abhishekam sva tarangena karoti. Tatra aham somanathasya
pracheena mandiram api drishtavan. Tat jirnaavasthayam asti. Tat drishtva
aham mahati duhkham anubhootavan. Prak Muhammad Gazni naama mlecchaha
mandirasya naasham kritavan. Samudra madhye trini lingani santi. Tam api
aham namaskritavan.

Somanath kshetrasya puratana nama Prabhas Patan iti. Somanathasya puratana
mandiram chalukyaha nirmitavantah. Krishnasya deha tyagam (goloka gamanam)
api etat kshetre eva abhavat. Ekada Krishnaha Prabhasa kshetre eke vrikshe
upavishtavan. Tada ekah vyadhaha Krishnasya paadam drishtva mrigasya vadanam
iti vichintya baanena praharam kritavan. Tasmaat Krishnaha deha tyaktva
golokam prati gatavan. Janaaha etat ghatana smaranaartham tatra (Hiranya
nadi teere) Krishnasya paadou nirmitavantaha. Tatra Bhalka teerth naama
krishnasya mandiram api asti.

Prabhasa kshetre triveni (Hiranya, Kapila, Saraswati eti) sangamaha asti.
Tatra aham nauka viharam kritavan.

Somanathataha aham vadodara aagatavan. Tatra aham mama bandhu janaan punar
militva Amdavad margena vimanena Bengaluru punar aagatavan.

Bhavadiiyaha,
Janeshaha

Adyatana Subhashita

sajjanasya hR^idaya.n navanIta.n yadvadanti kavayastadalIkaM |
anyadehavilasatparitApAt.h sajjano dravati, no navanItaM ||


Poets say that the heart of a good man is like butter, but that is not   
correct. The heat (frustration/sorrow/ etc.) residing in another body does   
not melt butter, but it does melt the good man.

Wednesday, April 18, 2007

Re: Dwitiya Diksha Vishayaha

Priya Sanjeeva Mahodayaha,

mahyam kadaachit api bhavet. klesham naasti.
jangama dooravani sankyam tatdine tvaya pusthake
alikham. (9845451780).

ekaha doshaha asti iti chintayami, parantu ....not
sure, but still .....

while saluting, object must be in chaturthi
vibhakti...
as such "Sarvam mama namaskarm" sameechinam naasthi.
It should be "Sarvebhyaha mama namskaraha".

Dhanyavadaha,
Dwarakanath Sharmanaha

--- sandeepv kulkarni <san_vkulkarni@yahoo.com> wrote:

> Sarvam mama namaskarm,
>
> Yetat patrasya karanam... dwitiya diksha kada
> prarambham kuramaha iiti.
>
> Kripaya adhobhage dattam manjushayaam bhavatasya
> abhiprayam purayitva san_vkulkarni@yahoo.com
> tantra-vilasaaya preshatu.
>
> Dwitiya Diksha Prarambhasya Sarvasya
> Abhiprayaha
> Namam
> Kada Mase
> Kada Saptahe
> Jangama Dooravani Sankhya
>
>
>
>
>
> Vinanti: Kripaya bahu mashasya vilambham na
> ichishyatu.
>
> Yetat patre kechit shabda/shabdaaha, vyakaranam
> cha doshaha asti chet, mam kshamisyatu cha mam
> suchisyatu.
>
> Dhanyavadaha,
>
> Bhavantam mitram,
> Sandeep:
>
> -------
>
> Good evening,
>
> This is with reference to discussion regarding the
> start of second level study of Sanskrit.
>
> Please fill the above mentioned box and mail to
> san_vkulkarni@ yahoo.com E-mail ID.
>
> Please see to it that the start of the class is at
> the earliest.
>
> Thanks and Regards,
> Sandeep
>
>
> ---------------------------------
> Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
> Check outnew cars at Yahoo! Autos.


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around

http://mail.yahoo.com

Tuesday, April 17, 2007

Pramukha dasha Streelinga shabdaani


Pramukha dasha Streelinga shabdaani:

  Ramaa Ruchirnadee Dhenurvaagdheehe Saridanantaram|
  Kshutpraavrut cha  Sharanchaiva Dashaitaaha Streeshu Naayika ||
  Ramaa - Akaraantha
  Ruchi - Ikarantha ("I" as in "Pin") 
  Nadee - Eekarantha ("Ee" as in "See")
  Dhenu - Ukarantha
  Vaach - Chakarantha
  Dhee - Eekarantha
  Sarit - Takarantha
  Kshudh - Dhakarantha ("Dh" as in "Dharma")
  Praavrush - Shakarantha
  Sharad - Dakarantha ("Da" as in "Dasha")

Yatha yetaani shabdaani prachalanthi, tatha anya streelinga shabda rupani api prachalanthi.
Purport of the shloka:
This shloka lists the ten important streelinga shabdas along with the antha (Akaraantha, eekarantha etc.). The rupas for other streelinga shabdaas can also be inferred from the shabdaas listed in the above shloka.

Monday, April 16, 2007

Vibhakti tables for Ram, Dev, Vana, Mala etc.

http://www.chitrapurmath.net/sanskrit/supp005.pdf

RE: Dwitiya Diksha Vishayaha

Namaste Sandeep Mahoday,
 
Aham dwitiya dikshayam niraatangaH asmi.
 
 
Dwitiya Diksha Prarambhasya Sarvasya Abhiprayaha
Namam
Kada Mase
Kada Saptahe
Jangama Dooravani Sankhya
 Janesh
 May
 Kadachit
 9901030708
 
Dhanyavaadaha,
Janeshaha

 -----Original Message-----
From: sanskritbharati@googlegroups.com [mailto:sanskritbharati@googlegroups.com]On Behalf Of sandeepv kulkarni
Sent: Saturday, April 14, 2007 8:47 PM
To: sanskritbharati@googlegroups.com
Subject: Dwitiya Diksha Vishayaha

Sarvam mama namaskarm,
 
Yetat patrasya karanam... dwitiya diksha kada prarambham kuramaha iiti.
 
Kripaya adhobhage dattam manjushayaam bhavatasya abhiprayam purayitva san_vkulkarni@yahoo.com tantra-vilasaaya preshatu.
 
Dwitiya Diksha Prarambhasya Sarvasya Abhiprayaha
Namam
Kada Mase
Kada Saptahe
Jangama Dooravani Sankhya
 
 
 
 
 
Vinanti: Kripaya bahu mashasya vilambham na ichishyatu.
 
Yetat patre kechit shabda/shabdaaha, vyakaranam cha doshaha asti chet, mam kshamisyatu cha mam suchisyatu.
 
Dhanyavadaha,
 
Bhavantam mitram,
Sandeep:
 
-------
 
Good evening,
 
This is with reference to discussion regarding the start of second level study of Sanskrit.
 
Please fill the above mentioned box and mail to san_vkulkarni@ yahoo.com E-mail ID.
 
Please see to it that the start of the class is at the earliest.
 
Thanks and Regards,
Sandeep


Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
Check out new cars at Yahoo! Autos.

Anusvara before sibilants... - ParamahaMsa or ParamahaNsa

FYI..

---------- Forwarded message ----------
From: Mihir Sanghavi <msanghavi@gmail.com>
Date: Mar 30, 2007 8:36 AM
Subject: [Sanskrit] Anusvara before sibilants...
To: sanskrit@cs.utah.edu


Dear Mukesh,

In Sanskrit, an anusvar is always pronounced as a M, regardless of
what follows it. In Gujarati and other modern Indian languages, the
anusvar's pronounciation varies according to different rules. The rule
you mentioned about an anusvar being pronounced as a nasal (anunasika)
is just one of those rules. Hence, we have Paramahamsa.

-Mihir.

--
Mihir M Sanghavi
_______________________________________________
sanskrit mailing list
sanskrit@cs.utah.edu
http://mailman.cs.utah.edu/mailman/listinfo/sanskrit

--
Best Regards,
Janesh

RE: Pramukha pullinga shabdaaha

Hari Om Anuradha bhagini
 
krupaya "etat shlokasya arthaha kaha?" iti api preshayathu bhavaan.
 • This shloka lists the ten important pullinga shabdas along with the antha (Akaraantha, eekarantha etc.).
 • The rupas for other pullinga shabdaas can also be inferred from the shabdaas listed in the above shloka. When I say rupas, it is the different vibhakthi pratyayaas that the can be added to the shabda. 
 • Let's take an example. The prathamaa vibhakthi of Raama shabda is Raamaha, Ramou, Raamaaha. The Krishna shabda which is also an aakaarantha shabda takes the form Krishnaha, Krishnou, Krishnaaha.
 • The shloka lists the other possible endings, (by far all the possible endings) - eekarantha, takarantha etc. If you know the rupas of one of the shabdas in the respective ending, it is possible to form the rupas for shabdas with the similar ending.
Etat artham sameechanam iti aham manye.    

From: sanskritbharati@googlegroups.com [mailto:sanskritbharati@googlegroups.com] On Behalf Of Anuradha Vijaykumar
Sent: Friday, 13. April 2007 6:10 AM
To: sanskritbharati@googlegroups.com
Subject: Re: Pramukha pullinga shabdaaha

Dhanyawadah Nitin Mahodaya.. bahu informative asti...
krupaya "etat shlokasya arthaha kaha?" iti api preshayathu bhavaan.
 
Bhavadiiyah,
anuradha
 
On 4/11/07, Nithin Koushik (RBIN/BST2) <Nithin.Koushik@in.bosch.com> wrote:

Pramukha dasha pullinga shabdaani:

Raamo Harihi Karii Bhoobhrut Bhanuhu Karta cha Chandramaaha |
Tasthivaan Bhagavaan Aatma Dashaithe  Pumsi Nayakaaha ||

Raama - Akaraantha (tatha Krishna, Mukunda…)
Hari - Eekarantha (thatha Kavi, Muni…)
Karin - Innantha (tatha Gunin, Maniishin…)
Bhoobhrut - Takaraantha (tatha Marut, Garut…)
Bhanu - Ukarantha (tatha Guru, Vishnu…)
Karthru - Rukaarantha (tatha Daathru, Netru…)
Chandramas - Sakarantha (tatha Vedhas, Prachetas…)
Tasthivas - Vas antha (tatha Jagnimas, Sushruvas…)
Bhagavat - Vat antha (tatha Bhavat, Balavat…)
Aatman - Nakarantha (tatha Brahman, Varman…) 

Yatha yetaani shabdaani prachalanthi, tatha anya pullinga shabda rupani api prachalanthi.

This shloka lists the ten important pullinga shabdas along with the antha (Akaraantha, eekarantha etc.). The rupas for other pullinga shabdaas can also be inferred from the shabdaas listed in the above shloka.

P.S: I've used Raama so as not to confound it with the streelinga Rama. The drawbacks of English...


 

Saturday, April 14, 2007

Re: sanskrit kimartham?

Namaste,
 
Bahu samichinam asti... mama samskratam pathanam ichaa adhika abhavat...
 
Yeshaa navina vidyarthim, asmakam sanskritim cha preranartham bahu labhadayaka asti...
 
Dhanyavadaha,
Sandeep:

Balaji Raghunathan <balajichakravarthi@gmail.com> wrote:
Namaste,
          Asmin e-patre ekaha prabandaha asthi "Relevance of Sanskrit in contemporary society" iti. Virama samaye vistarena bhavantha pathantu. Kiyath murkhaaha vayam iti pradarshyathe. We will come to know how much we have lost because of our own ignorance and foolishness. Please read this article in detail when free. You can also follow this link http://www.iimb.ernet.in/~mahadev/ to know more about the author.

Dhanyavadaha.

Bhavadiiyah,
Balaji


Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
Check out new cars at Yahoo! Autos.

Dwitiya Diksha Vishayaha

Sarvam mama namaskarm,
 
Yetat patrasya karanam... dwitiya diksha kada prarambham kuramaha iiti.
 
Kripaya adhobhage dattam manjushayaam bhavatasya abhiprayam purayitva san_vkulkarni@yahoo.com tantra-vilasaaya preshatu.
 
Dwitiya Diksha Prarambhasya Sarvasya Abhiprayaha
Namam
Kada Mase
Kada Saptahe
Jangama Dooravani Sankhya
 
 
 
 
 
Vinanti: Kripaya bahu mashasya vilambham na ichishyatu.
 
Yetat patre kechit shabda/shabdaaha, vyakaranam cha doshaha asti chet, mam kshamisyatu cha mam suchisyatu.
 
Dhanyavadaha,
 
Bhavantam mitram,
Sandeep:
 
-------
 
Good evening,
 
This is with reference to discussion regarding the start of second level study of Sanskrit.
 
Please fill the above mentioned box and mail to san_vkulkarni@ yahoo.com E-mail ID.
 
Please see to it that the start of the class is at the earliest.
 
Thanks and Regards,
Sandeep


Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
Check out new cars at Yahoo! Autos.

Friday, April 13, 2007

Re: Pramukha pullinga shabdaaha

Dhanyawadah Nitin Mahodaya.. bahu informative asti...
krupaya "etat shlokasya arthaha kaha?" iti api preshayathu bhavaan.
 
Bhavadiiyah,
anuradha
 
On 4/11/07, Nithin Koushik (RBIN/BST2) <Nithin.Koushik@in.bosch.com> wrote:

Pramukha dasha pullinga shabdaani:

Raamo Harihi Karii Bhoobhrut Bhanuhu Karta cha Chandramaaha |
Tasthivaan Bhagavaan Aatma Dashaithe  Pumsi Nayakaaha ||

Raama - Akaraantha (tatha Krishna, Mukunda…)
Hari - Eekarantha (thatha Kavi, Muni…)
Karin - Innantha (tatha Gunin, Maniishin…)
Bhoobhrut - Takaraantha (tatha Marut, Garut…)
Bhanu - Ukarantha (tatha Guru, Vishnu…)
Karthru - Rukaarantha (tatha Daathru, Netru…)
Chandramas - Sakarantha (tatha Vedhas, Prachetas…)
Tasthivas - Vas antha (tatha Jagnimas, Sushruvas…)
Bhagavat - Vat antha (tatha Bhavat, Balavat…)
Aatman - Nakarantha (tatha Brahman, Varman…) 

Yatha yetaani shabdaani prachalanthi, tatha anya pullinga shabda rupani api prachalanthi.

This shloka lists the ten important pullinga shabdas along with the antha (Akaraantha, eekarantha etc.). The rupas for other pullinga shabdaas can also be inferred from the shabdaas listed in the above shloka.

P.S: I've used Raama so as not to confound it with the streelinga Rama. The drawbacks of English...


 

Wednesday, April 11, 2007

Pramukha pullinga shabdaaha


Pramukha dasha pullinga shabdaani:

Raamo Harihi Karii Bhoobhrut Bhanuhu Karta cha Chandramaaha |
Tasthivaan Bhagavaan Aatma Dashaithe  Pumsi Nayakaaha ||

Raama - Akaraantha (tatha Krishna, Mukunda…)
Hari - Eekarantha (thatha Kavi, Muni…)
Karin - Innantha (tatha Gunin, Maniishin…)
Bhoobhrut - Takaraantha (tatha Marut, Garut…)
Bhanu - Ukarantha (tatha Guru, Vishnu…)
Karthru - Rukaarantha (tatha Daathru, Netru…)
Chandramas - Sakarantha (tatha Vedhas, Prachetas…)
Tasthivas - Vas antha (tatha Jagnimas, Sushruvas…)
Bhagavat - Vat antha (tatha Bhavat, Balavat…)
Aatman - Nakarantha (tatha Brahman, Varman…) 

Yatha yetaani shabdaani prachalanthi, tatha anya pullinga shabda rupani api prachalanthi.

This shloka lists the ten important pullinga shabdas along with the antha (Akaraantha, eekarantha etc.). The rupas for other pullinga shabdaas can also be inferred from the shabdaas listed in the above shloka.

P.S: I've used Raama so as not to confound it with the streelinga Rama. The drawbacks of English...


Monday, April 9, 2007

Re: Lakara Vishayaha

Uttamam.... Dhanyavad...
 
Sandeep:

"Nithin Koushik (RBIN/BST2)" <Nithin.Koushik@in.bosch.com> wrote:
Ke lakaraha kada, kutra upayujyate? Sutram atra asthi -
 
Lat varthamaane Let Vede Bhoote Lung Lang Litastatha |
Vidyaasheeshesthu Ling Lotou Lut Lrut Lrung Cha Bhavishyathi ||  
 
Atra shat kaalavachakaha, chatvaari prakaaravaachakaha.  
 
"Let" iti lakaraha kevelam Vedeshu eva prajujyate, anya grantheshu (Kaavya grantheshu vaa athava Itihaasa grantheshu na prayujyanthe).
 
Meaning:
 
The Lat lakara is used to represent the present tense. The Let lakara is used exclusively in the Vedas. The Lung, Lang and Lit are used for representing the past tense. 
 
The Ling can be used to represent either a wish or a blessing. The Lot is used to represent an order. The Lut, Lrut and Lrung are used to represent the future tense.


Never miss an email again!
Yahoo! Toolbar
alerts you the instant new Mail arrives. Check it out.

Lakara Vishayaha

Ke lakaraha kada, kutra upayujyate? Sutram atra asthi -
 
Lat varthamaane Let Vede Bhoote Lung Lang Litastatha |
Vidyaasheeshesthu Ling Lotou Lut Lrut Lrung Cha Bhavishyathi ||  
 
Atra shat kaalavachakaha, chatvaari prakaaravaachakaha.  
 
"Let" iti lakaraha kevelam Vedeshu eva prajujyate, anya grantheshu (Kaavya grantheshu vaa athava Itihaasa grantheshu na prayujyanthe).
 
Meaning:
 
The Lat lakara is used to represent the present tense. The Let lakara is used exclusively in the Vedas. The Lung, Lang and Lit are used for representing the past tense. 
 
The Ling can be used to represent either a wish or a blessing. The Lot is used to represent an order. The Lut, Lrut and Lrung are used to represent the future tense.

Friday, April 6, 2007

RE: sanskrit kimartham?

Balaji Mahoday,
 
Bhavatah preshitam lekhanam aham pathitavan. Tat bahu Shobanam asti.
 
Asmakam purvajaha kiyat vaijnanikaha aasan!!!
 
Dhanyavadah,
Janeshaha
-----Original Message-----
From: sanskritbharati@googlegroups.com [mailto:sanskritbharati@googlegroups.com]On Behalf Of Balaji Raghunathan
Sent: Wednesday, April 04, 2007 9:39 AM
To: sanskritbharati@googlegroups.com
Subject: sanskrit kimartham?

Namaste,
          Asmin e-patre ekaha prabandaha asthi "Relevance of Sanskrit in contemporary society" iti. Virama samaye vistarena bhavantha pathantu. Kiyath murkhaaha vayam iti pradarshyathe. We will come to know how much we have lost because of our own ignorance and foolishness. Please read this article in detail when free. You can also follow this link http://www.iimb.ernet.in/~mahadev/ to know more about the author.

Dhanyavadaha.

Bhavadiiyah,
Balaji

Adyatana Subhashita

kshamaa balam ashaktaanaam

shaktaanaam bhUshaNam kshamaa |
kshamaa vashikrute loke

kshamayA: kim na sidhyati ||

Word Meanings:

---------------------

Kshama – Forgivance

Balam – Strength

Ashakta – weak

Shakta – strong/mighty

Bhushana – ornament

Vashikarana – bring under one's control (in this context)

Loka – world

Sidhyati – be accomplished/succeed

 

Meaning:

-------------
Forgivance is the strength of the weak.
Forgivance is the ornament of the mighty.
If the world is conquered by forgivance, what cannot be accomplished by forgivance?